Tokyo
Hotel & Travel

Osaki Bright Core Hall

5-5-15 Kita-Shinagawa
Shinagawa-ku
Tokyo, 141-0001